סייפ-טי גרופ בע”מ (להלן: “החברה”)

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ג’, ה- 8 באוגוסט, 2017 בשעה 16:00 במשרדי החברה, רחוב אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א’, קומה 1 (“האסיפה הכללית“). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

 

ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

  1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
  2. מינוי מחדש של משרד רוה”ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
  4. אישור עדכון תנאי התגמול של מר שחר דניאל, מנכ”ל החברה.
  5. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.

 

בהתאם לאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום ב’, 10 ביולי, 2017  (“המועד הקובע“).

 

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 12:00 ביום 8 באוגוסט, 2017. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 10:00 ביום 8 באוגוסט, 2017.

 

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 30 ביולי, 2017.

 

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של החברה מיום 4 ביולי, 2017 (מס’ אסמכתא: 2017-01-056992) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

                                                                                                                                                                                                                             בכבוד רב,

                                                                                                                                                                                                                        סייפ-טי גרופ בע”מ